certificate de urbanism

Compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului

În cadrul Primăriei comunei Cristian funcţionează compartimentul Urbanism, condus de doamna  Duca Georgeta Luciana – inspector urbanism.

Program

Luni-Joi 7.30 – 15.30

vineri 7.30- 14.00

Telefon compartiment Urbanism:

0269/579.101, interior 107

INFORMAŢII UTILE

CERTIFICATUL DE URBANISM

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile publice:

  1. a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

  2. b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

  3. c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

  4. d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării

Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii:

  1. a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;

  2. b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de „Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;

  3. c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.

Documente necesare pentru emiterea certificatului de urbanism:
– cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism
– plan de situatie, cu viza Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu
– plan de încadrare în zonă cu viza Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu
– extras de carte funciara, cu vechime sub 3 luni;
– dovada achitatii taxei legale pentru emiterea certificatului de urbanism.

Situatia Certificatelor de urbanism