Declaratii Persoane Juridice

2. PERSOANE JURIDICE

Impozit şi taxa pe clădiri

RO45TREZ5762107020102XXX
C.F4240723
TREZORERIA SIBIU
BENEFICIAR: COMUNA CRISTIAN

Impozit şi taxă teren

RO89TREZ5762107020202XXX
C.F4240723
TREZORERIA SIBIU
BENEFICIAR: COMUNA CRISTIAN

Impozit teren agricol extravilan

RO39TREZ5762107020203XXX
C.F 4240723
TREZORERIA SIBIU
BENEFICIAR: COMUNA CRISTIAN

Taxă asupra mijlocelor de transport > 12 TO

RO60TREZ5765033XXX005372

C.F 4240723
TREZORERIA SIBIU
BENEFICIAR: COMUNA CRISTIAN

Amenzi

RO30TREZ57621A470400XXXX

CUI 4240723
TREZORERIA SIBIU
BENEFICIAR: COMUNA CRISTIAN

Acte necesare pentru înscrierea în evidentele fiscale a unui mijloc de transport auto:

DECLARATIE DE IMPUNERE (formular tip – 2 exemplare);

CARTEA DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT (original si fotocopie);
ACTUL DE DOBANDIRE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT, care poate fi:
– Contract de vânzare-cumpărare;
– Contract de schimb;
– Factură;
– Act de donaţie;
– Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
– Contract de leasing financiar şi procesul verbal de predare-primire a mijlocului de transport

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA EMIS DE CATRE COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE AL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE PENTRU CONTRIBUABILUL CARE INSTRAINEAZA MIJLOCUL DE TRANSPORT,
excepţie făcând cazurile mijloacelor de transport în leasing şi cele dobândite în străinătate (original);
DOCUMENTUL VAMAL emis de către autoritatea vamală română pentru mijlocul de transport, în cazul în care acesta este dobândit din alte state decât statele membre ale U.E. (fotocopie);

În cazul mijloacelor de transport de PROVENIENTA EXTERNA, actul de proprietate va fi TRADUS SI LEGALIZAT ;

FISA DE INMATRICULARE (original si fotocopie);
CODUL UNIC DE INREGISTRARE .

UN DOSAR CU SINA