Informatii Generale

Compartiment administrativ agricol

În cadrul compartimentului îşi desfăşoară activitatea :

Nan Elena-Otilia -consilier principal

Dănuleţiu Mihaela – referent

telefon 0269/579.101 int. 103

La acest compartiment se pot obţine date referitoare la :

– intravilanul şi extravilanul comunei

– titluri de proprietae

– nr. tarla şi parcele

– limitele de proprietate

– evidenţă animale

– evidenţă culturi agricole

        Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.
Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente.

-> Perioadele în care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

 *  5 ianuarie -1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

 * 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele , numărul pomilor în anul agricol respectiv.

 * Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele necesare pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării;

-> Totodată la Registru agricol se înregistrează și Contractele de arendare / comodat ;

Documente ce se eliberează de la Registrul agricol:
1.    Adeverințe necesare eliberării cărții de identitate;
2.    Adeverință de stare materiale pentru următoarele:

– subvenții  pentru terenuri sau animale;

– accesarea de fonduri europene;

– burse scolare,rechizite ;

– teren intravilan / extravilan ;

– CASS ;

– OCPI ;

Adeverințele se eliberează în baza Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind eliberarea adeverințelor și certificatelor.

3.    Atestate de producător;

4.    Carnete de comercializare

Acte necesare pentru eliberarea de adeverințe:
-C.I. titular;
-C.I. beneficiar ;
-cerere scrisa tip;

Acte necesare pentru eliberarea Atestatului  de producător agricol şi a Carnetului de comercializare:

– Avizul consultativ eliberat de către o structură asociativă din agricultură constituită la nivel judeţean, înregistrată la Primăria Cristian.
– Actele de identitate ale membrilor gospodăriei care solicită înscrierea pe Atestatul de producător agricol .
– cereri scrise tip- de la registrul agricol
– taxa de eliberare a Atestatului de producător agricol-65 lei/an calendaristic  la caseria Primăriei Cristian