Hotarari

2019

Hotararea 46-2019 -privind respingerea aprobarii documentatiei de urbanism

Hotararea 45-2019-privind aprobarea reorganizarii retelei scolare 2019-2020 (1)

Hotararea 44-2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2019-2020

Hotararea 43-2019 privind aprobarea PUG comunei Cristian (1)

ANEXELE LA HOTARAREA 43 -2019 privind aprobarea PUG comuna Cristian

Hotarare nr 42-2019-privind mandatarea primarului ca reprezentant al comunei in ADI ECO sa voteze impotriva majorarii de tarif solicitata de SC Tracon SRL

Hotararea 41-2019-privind aprobarea Procedurii distribuirii extraselor din Proiectul Amenajament pastoral pentru pajistele permanente

Hotararea nr 40-2019-privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

Hotararea nr _39_2019-privind rectificarea bugetului 

HOTARAREA NR. 38/ 2019 – privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Cristian, judetul Sibiu

HOTARAREA NR. 37/ /2019 – privind stabilirea pasunilor disponibile si aprobarea conditiilor  de inchiriere a acestora in anul 2019

HOTARAREA NR. 36/ 2019 – privind acordarea de compensatii in bani a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Cristian pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si alte activitati prevazute in programul serviciului

HOTARAREA NR. 35/ 2019 – privind aprobarea Strategiei si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019

HOTARAREA NR. 34/2019 – privind alipirea a doua suprafete de teren – proprietatea publica a comunei Cristian, situate in intravilanul localitatii Cristian, identificate in CF nr. 104740, nr.cad. 104740 si CF nr. 104739, nr. cad 104739

HOTARAEA NR. 33/2019 – privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile al comunei Cristian, judetul Sibiu

HOTARAREA NR. 32/2019 – privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Cristian pentru anul 2018

HOTARAREA NR. 31/2019 – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a formularelor de fundamentare a finantarii programelor, programul de investiti publice pe grupe de investitii si surse de finantare ale Comunei Cristian pe anul 2019

HOTARAREA NR.30/2019 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr_29_2019-privind aprobarea cuantumului unei burse scolare

Hotararea nr_28_2019-privind aprobarea Strategiei de contractare,a Studiului de fundamentare si a Documentatiei de atribuire

Strategia de Contractare

Studiu de Fundamentare al deciziei de delegare a gestiunii activitatii de operare si compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie

Documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare a statiei de sortare si compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie

Hotararea nr._27_2019-privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr._26_2019-privind revocarea art.2 al Hotararii nr 50-2018

Hotararea nr._25_2019-privind stabilirea pasunilor disponibile si aprobarea conditiilor de inchiriere

Hotararea nr._24_2019-privind aprobarea amplasarii unui cantar care sa deserveasca cariera -Marajdie

Hotararea nr._23_2019-privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere ,in scopul exploatarii masei lemnoase ,in anul 2019

Hotararea nr._22_2019-privind aprobarea volumului si destinatia mesei lemnoase ca lemn fasonat ce urmeaza a se recolta in anul 2019

Hotararea nr._21_2019-privind aprobarea decontului pt anul 2018 al regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA

Hotararea nr._20_2019-privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel RA pt anul 2019

Hotararea nr ._19_2019-privind aprobarea scutirii de plata impozitului pe cladiri pt sem I 2019 a Asociatiei Gemeinde Fur Cristus E.V.

Hotararea nr._18_2019-privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita ,scolii Gimnaziale Cristian asupra imobilului str XI nr 50-Scoala Romaneasca

Hotararea nr._17_2019-privind avizarea documentatiei de urbanism

Hotararea nr._16_2019-privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a terenului de sport multifunctional din comuna Cristian

Hotararea nr._15_2019-privind aprobarea modului de intocmire a Registrului Agricol

Hotararea nr._14_2019-privind amplasarea unui hidrant pe str.V,nr.8,corpul II al Sc.Gimnaziale Cristian

Hotararea nr._13_2019-privind modificarea si completarea listei cuprinzand inventarul domeniului public al comunei Cristian

Hotararea nr._12_2019-privind rezilierea unor contracte de concesiune a pasunii comunale

Hotararea nr._11_2019- privind insusirea variantei finale a proiectului de steag al com Cristian

Hotararea nr._10_2019-privind validarea mandatului de consilier

Hotararea nr._9_2019-privind alegerea comisiei de validare

Hotararea nr _8_2019-privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea_nr_7_2019_privind-aprobarea-pretului-pentru-vanzarea-directa-catre-populatie-a-lemnului-fasonat-din-depozitul-Cristian-in-anul-2019 

Hotararea_nr_6_privind_aprobarea_documentatiei_de_urbanism

Hotararea_nr_5_privind_aprobarea_taxei_specializare_de_salubrizare_a_comunei_Cristian_pentru_anul_2019

Hotararea_nr_4_privind_aprobarea_planului_de_actiuni_sau_de_lucrari_de_interes_local_pentru-persoanele-majore-apte-de-munca-din-familiile-beneficiare-de-ajutor-social-conform-legii-nr-416-din-2001-si-a-persoanelor-care-presteaza-o-activitate-potrivit-og-nr-55-din-2002-pentru-anul-2019

Hotararea_nr_3_privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reprezentarea_juridica_in_instanta_pentru_dosarele_aflate_pe_rol_cu_sc_tracon_srl_braila

Hotararea_nr_2_privind_aprobarea_organigramei_a_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal_pentru_aparatul_de_specialitate_al_comunei_Cristian_judetul_sibiu

Hotararea_nr_1_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

2018

Hotararea_nr_79-2018-privind_revocarea_Hotararii_nr_61-2018

Hotararea_nr_78-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_77-2018_-privind_aprobarea_Regulamentului_pentru_organizarea_si_desfasurarea_activitatii_operatorilor_economici_in_comuna_Cristian

Hotararea_nr_76-2018-privind_modificarea_componentei_Comisiei_juridice_si_de_disciplina_a_Consiliului_Local

Hotararea_nr_75-2018-privind_incetarea_mandatului_de_consilier_al_domnului_Borcan_Constantin

Hotararea_nr_74-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_73-2018-_privind_aprobarea_prelungirii_termenului_de_valabilitate_a_Planului_Urbanistic_general_al_comunei_Cristian

Hotararea_nr_72-2018-privind_exploatarea_si_valorificarea_din_pasunea_Valari_a_unui_nr_de_300_brazi_de_Craciun

Hotararea_nr_71-2018-privind_mandatarea_primarului_ca_rprezentant_in_ADI_ECO_Sibiu_sa_voteze_incheierii_Actului_aditional_nr_5

Hotararea_nr_70-2018-privind_mandatarea_primarului_comunei_Cristianca_reprezentant_al_comunei_Cristian_in_Adunarea_Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltarea_Intercomunicara_ECO_Sibiu

Hotararea_nr_69-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_68-2018-privind_preluarea_in_proprietate_a_imobilului-teren_in_suprafata_de_2994_mp_situat_in_str_XXVIII_cu_destinatie_drum

Hotararea_nr_67-2018_privind_mandatarea_primaruluica_reprezentant_in_Adunarea_Generala_aADI_ECO_sa_voteze_aprobarea_Regulamentului_serviciului_de_salubrizare_pentru_Judetul_Sibiu

Hotararea_nr_66-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta_-12.11.2018

Hotararea_nr_65-2018-privind_angajarea_unui_avocat_pt_dosarele_aflate_pe_rolul_Tribunalului_Braila_-in_contradictoriu_cu_SC_Tracon_SRL_Braila

Hotararea_nr_64-2018-privind_acordarea_de_compensatii_a_membrilor_Serviciului_Voluntar_pentru_Situatii_de_Urgenta_Cristian

Hotararea_nr_63-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_62-2018_-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_61-2018-privind_atestarea_apartenentei_la_domeniul_privat_al_comunei_Cristian_a_unui_teren_situat__in_intravilanul_comunei

Hotararea_nr_60-2018-privind_avizarea_documentatiei_de_urbanism

Hotararea_nr_59-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_58-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_57-2018-aprobarea_transmiterii_dreptului_de_folosinta_gratuita_Scolii_Gimnaziala_asupra_terenurilor_si_cladirilor

Hotararea_nr_56-2018-privind_rectificarea_bugetului

Hotararea_nr_55-2018-privind_desemnarea_reprezentantiilor_Consiliului_Local_in_Consiliului_de_Administratie_al_Scolii_Gimnaziale_Cristian

Hotararea_nr.54-2018-privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reglementarea_situatiei_juridice_privind_terenul_aferent_Muzeului_Satesc

Hotararea_nr_53-2018-privind_aprobarea_organigrameia_statului_de_functii_si_a_nr_de_personal_pt_aparatul_de_specialitate_al_Primarului

Hotararea_nr_52-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.51-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_50-2018_-privind_respingerea_documentatiei_SC_TRACON_SRL_pt_proiectul_Extindere_depozit_ecologic_de_deseuri_menajere_si_industriale_-Celula_4

Hotararea_nr.49-2018-privind_transmiterea_fara_plata_a_unei_masini-Autovehicul_special_N3_marca_MAN_catre_comuna_Loamnes

Hotararea_nr_48-2018-_actualizarea_Anexei_3_lista_bunuri_din_domeniul_public

Hotararea_nr.47-2018-privind_acordarea_de_compensatii_in_bani_a_membrilor_SVSU_Cristian

Hotararea_nr_46-2018-privind_aprobarea_organigrameistatului_de_functii_si_a_nr_de_personal_pt_aparatul_de_specialitate_a_Primarului

Hotararea_nr_45-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.44-2018-privind_angajarea_unui_avocat

Hotararea_nr_43-2018-privind_transferul_concesiunii_asupra_terenului_identificat_prin_CF_nr_102283_Cristian_nr_Top_102283

Hotararea_42-2018-privind_aprobarea_impozitelor_si_taxelor_locale_pentru_anul_2019

Hotararea_nr_41-2018-privind_rectificarea_bugetului_local_de_venituri_si_cheltuieli_al_comunei_Cristian_pt_2018

Hotararea_nr_40_2018_-_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.39-2018-modificarea_organigrameia_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal

Hotararea_nr.38-2018_privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reglementarea_situatiei_juridice_privind_terenul_aferent_Muzeului_Satesc

Hotararea_nr.37-2018-privind_rezilierea_contractului_de_concesiune_nr_1658-04.04.2013

Hotararea_nr.36-2018-privind_aprobarea_prelungirii_termenului_final_de_virare_a_profitului_net_de_catre_Regia_Publica_Locala_Ocolul_Silvic_Cindrel

Hotararea_nr.35-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr._34-2018_privind_aprobarea_rezolutiei_cu_privire_la_Centenarul_Marii_Uniri_si_Unirea_cu_Republica_Moldova

Hotararea_nr._33-2018_privind_rezilierea_contractului_de_inchiriere_nr.1668-26.03.2014-Ihora_Ioan

Hotararea_nr._32-2018_-__rectificare_buget_modificare_formulare_finantare_programe_programul_de_investitii_publice_si_surse_de_finantare

Hotararea_nr._31-2018_privind_acceptarea_unor_donatii_din_partea_Orasului_Leuven_-Belgia

Hotararea_nr._30-2018-privind_aprobarea_documentatiei__de_urbanism

Hotararea_nr._29-2018-privind_contul_de_executie_al_bugetului_local

Hotararea_nr._28-2018-privind_transferul_concesiunii_asupra_terenului_identificat_prin_CF_103668nrTopografic2223

Hotararea_nr._27-2018_-privind_mandatarea_primarului_comunei_Cristian_ca_reprezentant_in_Adunarea_Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltare_Intercomunitara_Eco_Sibiu

Hotararea_nr._26-2018-privind_acordarea_unui_mandat_special__la_serviciile_publice_de_alimentare_cu_apa_si_canalizare_pentru_SC_APA_CANAL_SIBIU

Hotararea_nr._25-2018-privind_aprobarea_Regulamentului_de_organizare_si_functionare_al_compartimentului_de_Asistenta_Sociala

Hotararea_nr._24-2018-privind_aprobarea_atribuirii_unor_loturi_de_teren_pentru_construirea_de_locuinte_proprietate_personala_pentru_tineri_in_conditiile_Legii_nr.15-2003

Hotararea_nr._23-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_22-2018-_privind_aprobarea_reorganizarii_scolare_a_unitatilor_de_invatamant_preuniversitar_de_stat_pentru_anul_scolar__2018-2019

Hotararea_nr_21-2018-privind_revocarea_Hotararii_nr_79-2017

Hotararea_nr_20-2018-inlocuirea_unui_membru_in_comisiile_constituite_privind__licitatiile_publice

Hotararea_nr_19-2018_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_18-2018_privind_aprobarea_bugetului_de_venituri_si_cheltuieli__pentru_Regia_Publica_Locala_Ocolul_Silvic_Cindrel_RA_pe_anul_2018

Hotararea_nr_17-2018_privind_aprobarea_decontului_pentru_2017_al_Regiei_Publice_Locale_ocolul_Silvic_Cindrel_RA

Hotararea_nr_16-2018-_privind_aprobarea_inchirierii_prin_licitatie_publica_a_28_ha_din_pasunea_comunala

Hotararea_nr_15-2018_privind_inchirierea_prin_licitatie_publica_a_unui_numar_de_12_mese_aflate_in_incinta_pietei_comunale

Hotararea_nr_14-2018-privind_aprobarea_concesiunii_prin_licitatie_publica_a_imobilelor_cu_destinatie_cabinet_medical_uman_si_cabinet_medical_stomatologic

Hotararea_nr_13-2018-aprobarea_concesiunii_prin_licitatie_publica_pentru_imobilul__domeniul_public_str_XI_nr_9

Hotararea_nr_12-2018-_aprobarea_organizarii_manifestarii_culturale__Zilele_culturale_ale_comunei_Cristian

Hotararea_nr_11-2018__privind_aprobarea_Strategiei_si_a_Programului_anual_al_achizitiilor_publice

Hotararea_nr_10-2018-actualizarea_Planului_de_analiza_si_acoperire_a_risurilor_in_domeniul_protectiei_civile_al_comunei_Cristian

Hotararea_nr_9-2018_Aprobarea_actului_aditional_la_contractul_de_administrare_privind_bunurile_modile_echipamente_de_precolectare__a_deseurilor

Hotararea_nr_8-2018-_privind__atribuirea_de_loturi_de_tineret

Hotararea_nr_7-2018_privind___modificarea_taxei_de_inchiriere_capela

Hotararea_nr_6-2018-_ap._cofinantarii_proiectului_Sprijin__pt_Proiectul_regional_de_dezvoltare_a_infrastructurii_de_apa_si_apa_uzata

Hotararea_nr_5-2018-_privind__aprobarea_bugetului_local

Hotararea_nr_4-2018-aprobarea_organigramei_a_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal_pentru_aparatul_de_specialitate_al_Primarului

Hotararea_nr_3-2018-_ap._planului_de_actiuni_sau_de_lucrari_de_interes_local_pentru__persoanele_beneficiare_de_ajutor_social_si_persoanele_care_presteaza_o_activitate

Hotararea_nr_2-2018-_privind___mandatarea_primarului_comunei_Cristian_ca_reprezentant_in_Adunarea___Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltare_Intercomunitara_ECO_Sibiu

Hotararea_nr_1-2018-privind____alegerea_presedintelui_pentru_sedinta_ordinara_din_data_de__13.02.2018

2019

Hotararea_nr_7_2019_privind-aprobarea-pretului-pentru-vanzarea-directa-catre-populatie-a-lemnului-fasonat-din-depozitul-Cristian-in-anul-2019 

Hotararea_nr_6_privind_aprobarea_documentatiei_de_urbanism

Hotararea_nr_5_privind_aprobarea_taxei_specializare_de_salubrizare_a_comunei_Cristian_pentru_anul_2019

Hotararea_nr_4_privind_aprobarea_planului_de_actiuni_sau_de_lucrari_de_interes_local_pentru-persoanele-majore-apte-de-munca-din-familiile-beneficiare-de-ajutor-social-conform-legii-nr-416-din-2001-si-a-persoanelor-care-presteaza-o-activitate-potrivit-og-nr-55-din-2002-pentru-anul-2019

Hotararea_nr_3_privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reprezentarea_juridica_in_instanta_pentru_dosarele_aflate_pe_rol_cu_sc_tracon_srl_braila

Hotararea_nr_2_privind_aprobarea_organigramei_a_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal_pentru_aparatul_de_specialitate_al_comunei_Cristian_judetul_sibiu

Hotararea_nr_1_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

 

2018

Hotararea_nr_79-2018-privind_revocarea_Hotararii_nr_61-2018

Hotararea_nr_78-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_77-2018_-privind_aprobarea_Regulamentului_pentru_organizarea_si_desfasurarea_activitatii_operatorilor_economici_in_comuna_Cristian

Hotararea_nr_76-2018-privind_modificarea_componentei_Comisiei_juridice_si_de_disciplina_a_Consiliului_Local

Hotararea_nr_75-2018-privind_incetarea_mandatului_de_consilier_al_domnului_Borcan_Constantin

Hotararea_nr_74-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_73-2018-_privind_aprobarea_prelungirii_termenului_de_valabilitate_a_Planului_Urbanistic_general_al_comunei_Cristian

Hotararea_nr_72-2018-privind_exploatarea_si_valorificarea_din_pasunea_Valari_a_unui_nr_de_300_brazi_de_Craciun

Hotararea_nr_71-2018-privind_mandatarea_primarului_ca_rprezentant_in_ADI_ECO_Sibiu_sa_voteze_incheierii_Actului_aditional_nr_5

Hotararea_nr_70-2018-privind_mandatarea_primarului_comunei_Cristianca_reprezentant_al_comunei_Cristian_in_Adunarea_Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltarea_Intercomunicara_ECO_Sibiu

Hotararea_nr_69-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_68-2018-privind_preluarea_in_proprietate_a_imobilului-teren_in_suprafata_de_2994_mp_situat_in_str_XXVIII_cu_destinatie_drum

Hotararea_nr_67-2018_privind_mandatarea_primaruluica_reprezentant_in_Adunarea_Generala_aADI_ECO_sa_voteze_aprobarea_Regulamentului_serviciului_de_salubrizare_pentru_Judetul_Sibiu

Hotararea_nr_66-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta_-12.11.2018

Hotararea_nr_65-2018-privind_angajarea_unui_avocat_pt_dosarele_aflate_pe_rolul_Tribunalului_Braila_-in_contradictoriu_cu_SC_Tracon_SRL_Braila

Hotararea_nr_64-2018-privind_acordarea_de_compensatii_a_membrilor_Serviciului_Voluntar_pentru_Situatii_de_Urgenta_Cristian

Hotararea_nr_63-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_62-2018_-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_61-2018-privind_atestarea_apartenentei_la_domeniul_privat_al_comunei_Cristian_a_unui_teren_situat__in_intravilanul_comunei

Hotararea_nr_60-2018-privind_avizarea_documentatiei_de_urbanism

Hotararea_nr_59-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_58-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_57-2018-aprobarea_transmiterii_dreptului_de_folosinta_gratuita_Scolii_Gimnaziala_asupra_terenurilor_si_cladirilor

Hotararea_nr_56-2018-privind_rectificarea_bugetului

Hotararea_nr_55-2018-privind_desemnarea_reprezentantiilor_Consiliului_Local_in_Consiliului_de_Administratie_al_Scolii_Gimnaziale_Cristian

Hotararea_nr.54-2018-privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reglementarea_situatiei_juridice_privind_terenul_aferent_Muzeului_Satesc

Hotararea_nr_53-2018-privind_aprobarea_organigrameia_statului_de_functii_si_a_nr_de_personal_pt_aparatul_de_specialitate_al_Primarului

Hotararea_nr_52-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.51-2018-privind_rectificarea_bugetului_local

Hotararea_nr_50-2018_-privind_respingerea_documentatiei_SC_TRACON_SRL_pt_proiectul_Extindere_depozit_ecologic_de_deseuri_menajere_si_industriale_-Celula_4

Hotararea_nr.49-2018-privind_transmiterea_fara_plata_a_unei_masini-Autovehicul_special_N3_marca_MAN_catre_comuna_Loamnes

Hotararea_nr_48-2018-_actualizarea_Anexei_3_lista_bunuri_din_domeniul_public

Hotararea_nr.47-2018-privind_acordarea_de_compensatii_in_bani_a_membrilor_SVSU_Cristian

Hotararea_nr_46-2018-privind_aprobarea_organigrameistatului_de_functii_si_a_nr_de_personal_pt_aparatul_de_specialitate_a_Primarului

Hotararea_nr_45-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.44-2018-privind_angajarea_unui_avocat

Hotararea_nr_43-2018-privind_transferul_concesiunii_asupra_terenului_identificat_prin_CF_nr_102283_Cristian_nr_Top_102283

Hotararea_42-2018-privind_aprobarea_impozitelor_si_taxelor_locale_pentru_anul_2019

Hotararea_nr_41-2018-privind_rectificarea_bugetului_local_de_venituri_si_cheltuieli_al_comunei_Cristian_pt_2018

Hotararea_nr_40_2018_-_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr.39-2018-modificarea_organigrameia_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal

Hotararea_nr.38-2018_privind_angajarea_unui_avocat_pentru_reglementarea_situatiei_juridice_privind_terenul_aferent_Muzeului_Satesc

Hotararea_nr.37-2018-privind_rezilierea_contractului_de_concesiune_nr_1658-04.04.2013

Hotararea_nr.36-2018-privind_aprobarea_prelungirii_termenului_final_de_virare_a_profitului_net_de_catre_Regia_Publica_Locala_Ocolul_Silvic_Cindrel

Hotararea_nr.35-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr._34-2018_privind_aprobarea_rezolutiei_cu_privire_la_Centenarul_Marii_Uniri_si_Unirea_cu_Republica_Moldova

Hotararea_nr._33-2018_privind_rezilierea_contractului_de_inchiriere_nr.1668-26.03.2014-Ihora_Ioan

Hotararea_nr._32-2018_-__rectificare_buget_modificare_formulare_finantare_programe_programul_de_investitii_publice_si_surse_de_finantare

Hotararea_nr._31-2018_privind_acceptarea_unor_donatii_din_partea_Orasului_Leuven_-Belgia

Hotararea_nr._30-2018-privind_aprobarea_documentatiei__de_urbanism

Hotararea_nr._29-2018-privind_contul_de_executie_al_bugetului_local

Hotararea_nr._28-2018-privind_transferul_concesiunii_asupra_terenului_identificat_prin_CF_103668nrTopografic2223

Hotararea_nr._27-2018_-privind_mandatarea_primarului_comunei_Cristian_ca_reprezentant_in_Adunarea_Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltare_Intercomunitara_Eco_Sibiu

Hotararea_nr._26-2018-privind_acordarea_unui_mandat_special__la_serviciile_publice_de_alimentare_cu_apa_si_canalizare_pentru_SC_APA_CANAL_SIBIU

Hotararea_nr._25-2018-privind_aprobarea_Regulamentului_de_organizare_si_functionare_al_compartimentului_de_Asistenta_Sociala

Hotararea_nr._24-2018-privind_aprobarea_atribuirii_unor_loturi_de_teren_pentru_construirea_de_locuinte_proprietate_personala_pentru_tineri_in_conditiile_Legii_nr.15-2003

Hotararea_nr._23-2018-privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_22-2018-_privind_aprobarea_reorganizarii_scolare_a_unitatilor_de_invatamant_preuniversitar_de_stat_pentru_anul_scolar__2018-2019

Hotararea_nr_21-2018-privind_revocarea_Hotararii_nr_79-2017

Hotararea_nr_20-2018-inlocuirea_unui_membru_in_comisiile_constituite_privind__licitatiile_publice

Hotararea_nr_19-2018_privind_alegerea_presedintelui_de_sedinta

Hotararea_nr_18-2018_privind_aprobarea_bugetului_de_venituri_si_cheltuieli__pentru_Regia_Publica_Locala_Ocolul_Silvic_Cindrel_RA_pe_anul_2018

Hotararea_nr_17-2018_privind_aprobarea_decontului_pentru_2017_al_Regiei_Publice_Locale_ocolul_Silvic_Cindrel_RA

Hotararea_nr_16-2018-_privind_aprobarea_inchirierii_prin_licitatie_publica_a_28_ha_din_pasunea_comunala

Hotararea_nr_15-2018_privind_inchirierea_prin_licitatie_publica_a_unui_numar_de_12_mese_aflate_in_incinta_pietei_comunale

Hotararea_nr_14-2018-privind_aprobarea_concesiunii_prin_licitatie_publica_a_imobilelor_cu_destinatie_cabinet_medical_uman_si_cabinet_medical_stomatologic

Hotararea_nr_13-2018-aprobarea_concesiunii_prin_licitatie_publica_pentru_imobilul__domeniul_public_str_XI_nr_9

Hotararea_nr_12-2018-_aprobarea_organizarii_manifestarii_culturale__Zilele_culturale_ale_comunei_Cristian

Hotararea_nr_11-2018__privind_aprobarea_Strategiei_si_a_Programului_anual_al_achizitiilor_publice

Hotararea_nr_10-2018-actualizarea_Planului_de_analiza_si_acoperire_a_risurilor_in_domeniul_protectiei_civile_al_comunei_Cristian

Hotararea_nr_9-2018_Aprobarea_actului_aditional_la_contractul_de_administrare_privind_bunurile_modile_echipamente_de_precolectare__a_deseurilor

Hotararea_nr_8-2018-_privind__atribuirea_de_loturi_de_tineret

Hotararea_nr_7-2018_privind___modificarea_taxei_de_inchiriere_capela

Hotararea_nr_6-2018-_ap._cofinantarii_proiectului_Sprijin__pt_Proiectul_regional_de_dezvoltare_a_infrastructurii_de_apa_si_apa_uzata

Hotararea_nr_5-2018-_privind__aprobarea_bugetului_local

Hotararea_nr_4-2018-aprobarea_organigramei_a_statului_de_functii_si_a_numarului_de_personal_pentru_aparatul_de_specialitate_al_Primarului

Hotararea_nr_3-2018-_ap._planului_de_actiuni_sau_de_lucrari_de_interes_local_pentru__persoanele_beneficiare_de_ajutor_social_si_persoanele_care_presteaza_o_activitate

Hotararea_nr_2-2018-_privind___mandatarea_primarului_comunei_Cristian_ca_reprezentant_in_Adunarea___Generala_a_Asociatiei_de_Dezvoltare_Intercomunitara_ECO_Sibiu

Hotararea_nr_1-2018-privind____alegerea_presedintelui_pentru_sedinta_ordinara_din_data_de__13.02.2018

 

  Hotarari 2016 (25,4 MiB, 8 hits)