Regulament privind procedura de inchiriere a pasunilor

PROCEDURA DE INCHIRIERE:

 Se stabileste urmatoarea procedura de atribuire a contractului de inchiriere a pasunii disponibile: – Atribuire directa: procedura prin care se atribuie contractul direct – un singur solicitant care indeplineste cumultativ toate cerintele din prezentul Regulament. – Licitatia cu strigare: procedura aplicata in cazul in care exista mai multi solicitanti pentru aceeasi suprafata, care indeplinese cumulativ toate cerintele din prezentul Regulament;

CRITERILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE:

Pentru a participa la procedura de atribuire a pasunii, solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii, sens in care vor depune documente justificative:

Nr crt

Criteri de eligibilitate

Document necesar a fi depus

1

Solicitare de inchiriere

Cerere

2

Dovada detinere animale si inscrise in Registrul National al Exploatatiilor

Adeverinta eliberata de medicul veterinar.

3

*   persoane fizice, proprietari de animale, care la data desfasurarii procedurii de inchiriere, au inscrise animalele in Registrul agricol (Primaria Comunei Cristian) si R.N.E, cu domiciliul in Comuna Cristian

*   persoane juridice, indiferent de forma de organizare, cu condifia sa aiba in obiectul de activitate al acestora, __,,cresterea animaleclor” (cod CAEN 014) sau ,,activitate in ferme mixte-cultura — vegetala combinata cu cresterea animalelor’(cod CAEN 015),cu sediul in Comuna Cristian

*    forme asociative ale crescatorilor de animale, care fac dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Copie dupa actul de identitate( pentru persoane fizice);

Statut, certificat de inregistrare in Registrul Comertului, certificat de inregistrare fiscala (pentru persoane juridice/asociatii patrimoniale )

Adeverintia Registru agricol;

4

Sa faca dovada detinerii numarul de animale necesar pentru asigurarea incarcaturii optime, respectiv, incarcatura minima de 0,3 UVM/ha si maxima de 2 capete bovine/ha sau 10 capete ovine/ha

Adeverinta de la pct.2. si adeverinta de la Registrul Agricol cu numarul de animale declarat

in situatia in care numarul de animale detinut depaseste incarcatura stabilita, solicitantul va depune o declaratie pe propria raspundere cu privire la numarul de animale cu care va pasuna pe pasunea inchiriata;

5

Dovada inexistenta datorii/debite la bugetul local

Certificat de atestare fiscala de unde reiese ca nu are debite la bugetul local

7

Solicitantul sa nu fie in vreun litigiu cu Primaria comunei Cristian, Comuna Cristian, Consiliul Local Cristian

Declaratie pe propria raspundere

8

Solicitantul sa nu aiba un alt contract de inchiriere/concesiune pentru pasune in zona Cristian 1 in derulare, iar pentru cei care au deja un contract de inchiriere/concesiune pasune in zona Cristian 1 in derulare, pasunea disponibila este doar in Cristian 3/zona Besineu

Se va verifica la Compartimentul Registru Agricol si se va mentiona pe cerere

Actele necesare vor fi depuse pana la data de 15 martie 2019, ora 10:00 la sediul Primariei Comunei Cristian.

Cererile de atribuire primite si inregistrate dupa termenul limita de primire respectiv 15 martie 2019 si  cele care nu indeplinesc criteriile enumerate la punctul 7,  vor fi excluse de la procedura de inchiriere, iar atribuirea pasunii conform conditiilor  va avea loc in data de 20.03.2019, ora 10.00, urmand a fi adusa la cunostiinta publica pentru a se putea incheia contractele de inchiriere aferente.

Comisia de evaluare/licitatie are dreptul sa descalifice orice solicitant care nu indeplineste prin documentele prezentate, conditiile prevazute in documentatia de atribuire.

In cazul indeplinirii cumulative a condifiilor stabilite mai sus de catre un singur solicitant, pasunea se atribuie direct la pretul stabilit la art.1.1.

  • In cazul indeplinirii cumulative a conditiilor stabilite mai sus de catre minim doi participanti se va proceda la organizarea licitatiei publice deschise cu strigare, care se va desfasura in data de 22.03.2019, incepand cu ora 10:00. Si va porni de la preturile prevazute la art.1.1.
  • Pasul de licitatie este de 5 lei/ha.
  • Comisia de licitatie va declara castigatoare oferta cu pretul cel mai mare oferit.
  • La terminarea licitatiei cu strigare se incheie procesul verbal de licitatie.
  • Persoanele nemultumite vor putea face contestatie inaintata primarului comunei Cristian in termen de o zi lucratoare de la data incheierii licitatiei, iar primarul o va inainta Comisiei de solutionare a contestatiilor in termen de o zi lucratoare de la data depunerii.
  • Comisia de contestatii analizeaza contestatia in termen de 3 zile de la primire si va intocmi un proces verbal de admitere sau respingere a acesteia.

Contractul de inchiriere se incheie dupa implinirea unui termen de maxim 5 zile de la data organizarii licitatiei.